Pomoc w zakupach?

Meble: 501 125 777
Stiga / Motocykle / Rowery / AGD-RTV: 507 098 898
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Gwarancje i reklamacje

Ubezpieczenie MEBLI (wariant PG)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG, zarejestrowaną w Księstwie Lichtensteinu pod numerem FL-0002.191.766-9, z siedzibą w Vaduz (FL-9490) przy ulicy Aeulestrasse 60.

Produkt: Ubezpieczenie Mebli

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy oraz informacje umowne dotyczące produktu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mebli.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Mebli to dobrowolne ubezpieczenie zapewniające ochronę produktu od ryzyka uszkodzenia strukturalnego.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 

Przedmiotem ubezpieczenia są meble tapicerowane, skórzane, drewniane lub wykonane z innych twardych materiałów zakupione w sieci sklepów meblowych.

 

Ochroną objęte są szkody takie jak:

W przypadku Mebli tapicerowanych i skórzanych, z drewna i innych twardych powierzchni:

Strukturalne / konstrukcyjne uszkodzenie między innymi ram, sprężyn, mechanizmów rozkładania, dźwigni, przewodów lub tapicerki, drzwi, blatów, zawiasów, prowadnic oraz siłowników.

 

Suma ubezpieczenia produktu jest równa kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Ubezpieczony zapłacił w sieci sklepów meblowych. Za cenę detaliczną uważa się cenę produktu przed upustem udzielonym przez sieć sklepów meblowych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczyciel nie odpowiada m.in. za:

X  Szkody wynikające z nieprawidłowego używania substancji czyszczących lub użycia nieodpowiednich substancji czyszczących;

X Utratę koloru, wyblaknięcie obić i inne cechy naturalne produktu takie jak np.  supełki, mechacenie się, pęknięcia czy smugi;

X szkody polegające na pękaniu, przecieraniu się lub rozdarciu tapicerki

X szkody polegające na zabrudzeniu lub zaplamieniu

X szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego oraz  osobę bliską, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

!  Elementy konstrukcyjne są objęte ochroną ubezpieczeniową tylko wtedy, gdy wcześniej objęte były oryginalną gwarancją/rękojmią producenta, która wygasła.

!  Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z produktów w nieruchomościach komercyjnych lub wynajmowanych nieruchomościach, w tym również w pomieszczeniach wynajmowanych znajdujących się w domu Ubezpieczonego (nie dotyczy mebli użytkowanych przez Ubezpieczającego na własny użytek);

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

ü Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe i zgłoszone w granicach geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

ü  Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia oraz złożyć wymagane przez Ubezpieczyciela oświadczenia znajdujące się na dokumencie ubezpieczenia

 

ü  Ubezpieczający zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia do CAS uszkodzenia produktu jednak nie później niż w ciągu 7 dni oraz postępowania zgodnie z jego zaleceniami.

Jak i kiedy należy opłacać składki?       

 

ü Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający

 

ü Ubezpieczający opłaca składkę jednorazowo za cały okres ubezpieczenia  za meble zgłoszone do ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

ü Okres ubezpieczenia oznacza się w dokumencie ubezpieczenia.

ü Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

- z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, chyba, że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem z innych przyczyn;

- wskutek wymiany przez Ubezpieczyciela produktu na nowy zgodnie z niniejszymi OWU;

- z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, w trybie, o którym mowa w § 15 niniejszych OWU.

Jak rozwiązać umowę?

 

 

ü Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy

ü Ubezpieczony zobowiązany jest do przesłania  oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z numerem konta na adres: WAGAS S.A., ul. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa lub na adres mailowy: szkodymeble@wagas.pl

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 5 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia

 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mebli (wariant PG)

RODZAJ INFORMACJI

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ

1) Przesłanki wypłaty odszkodowania

 § 3 ust. 7, 10, 11, 15; § 6; § 13 ust. 2;

2) Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego obniżenia

 § 7; § 12 ust. 3;

 

 • 1

                              POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mebli Zakład Ubezpieczeń, którym jest Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG, zawiera Umowy ubezpieczenia z Ubezpieczającymi.

 1. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ubezpieczyciela, WAGAS S.A jest upoważniony do wykonywania postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mebli w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mebli określają zasady i zakres ubezpieczenia mebli zakupionych w sieci sklepów meblowych.
 3. Administratorem oraz Centrum Autoryzacji Szkód tego programu jest WAGAS S.A., mający swoją siedzibę w Polsce ul. Rydygiera 15 w Warszawie (01-793), tel. 22 670 96 60, fax. 22/860 04 83, e-mail: szkodymeble@wagas.pl, która w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela świadczy usługi związane z przyjmowaniem zgłoszeń roszczeń oraz naprawą mebli i/lub udzieleniem świadczenia według niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mebli.

                              Obowiązek ujawnienia informacji

 1. Decydując się na zaakceptowanie ubezpieczenia i zaproponowanie warunków i składki, Ubezpieczyciel opierał się na informacjach dostarczonych mu przez Ubezpieczającego.
 2. Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi wszelkich znanych sobie i prawdziwych informacji, o które ten zapyta w kwestionariuszu ofertowym lub w innej formie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, odnowieniem umowy lub dokonaniem w niej zmian.
 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem paragrafów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości.
 4. Jeżeli do naruszenia paragrafów poprzedzających doszło z winy umyślnej, przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 5. Ubezpieczający jest zobowiazany niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela, jeśli informacja podana podczas zawarcia umowy ubezpieczenia była niekompletna bądź nieprawdziwa. Dane kontaktowe są podane powyżej.
 • 2
 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia mebli, zgodnie z art. 808 Kodeksu Cywilnego Umowa ubezpieczenia mebli może zostać zawarta na rachunek osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Ubezpieczonymi (umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek).
 2. Wypłata z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mebli dokonywana jest bezpośrednio na rzecz Ubezpieczonego.
 3. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia mebli na cudzy rachunek, Ubezpieczyciel może podnieść zarzut mający wpływ na odpowiedzialność Ubezpieczyciela także przeciwko Ubezpieczonemu.
 4. Ubezpieczający w Umowie ubezpieczenia mebli na cudzy rachunek zobowiązany jest poinformować Ubezpieczonego o treści zawartej Umowy ubezpieczenia mebli oraz przekazać Ubezpieczonemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mebli.
 5. Ubezpieczony może żądać od Ubezpieczyciela informacji o postanowieniach Umowy ubezpieczenia mebli zawartej na jego rachunek oraz o postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mebli, o ile mają wpływ na jego prawa lub obowiązki.
 • 3

                                        DEFINICJE

Zwracamy uwagę, że definicje używanych pojęć mogą odbiegać od typowego, powszechnego ich znaczenia, jak również od definicji zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mebli za:

 • cenę detaliczną – uważa się kwotę brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Ubezpieczony zapłacił za mebel lub zestaw mebli. Za cenę detaliczną

uważa się cenę produktu przed upustem udzielonym przez sieć sklepów meblowych;

 • CAS / Centrum Autoryzacji Szkód – uważa się WAGAS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa, tel. 22/670 96 60, która jako administrator przedmiotowego programu ubezpieczeniowego świadczy, w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela, usługi związane z przyjmowaniem zgłoszeń roszczeń oraz kosztami naprawy produktów i/lub udzieleniem świadczenia według niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mebli w ubezpieczenia mebli;
 • dom - uważa się zamieszkiwany przez Ubezpieczonego, przystosowany pod względem konstrukcyjnym i użytkowym budynek lub lokal mieszkalny, którego podstawowym przeznaczeniem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych; niniejsza definicja nie obejmuje domków rekreacyjnych;
 • gwarancję producenta -uważa się zobowiązanie producenta udzielone na okres 24 miesięcy do bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu na inny, w razie, gdyby w określonym czasie ujawniły się w nim jakieś wady;
 • osoby trzecie - uważa się osoby inne niż Ubezpieczający lub Ubezpieczony;
 • produkt- uważa się mebel lub zestaw kilku mebli zakupiony w sieci sklepów meblowych;
 • zestaw mebli – uważa się dowolny komplet brył mebli z tej samej kolekcji, charakteryzujący się tym samym producentem, kolorem, materiałem, zakupiony w tym samym momencie, stanowiący spójną całość;
 • sieć sklepów - uważa się sieć sklepów meblowych,
 • sumę ubezpieczenia – uważa się górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w okresie ubezpieczenia wskazany w § 9;
 • szkodę - jest to uszkodzenie strukturalne (konstrukcyjne) produktu;
 • szkodę całkowitą – uważa się wypadek, w wyniku którego naprawa produktu jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona;
 • Ubezpieczającego – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jest zobowiązana do opłacenia składki;
 • Ubezpieczony - osoba na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia;
 • Ubezpieczyciela – uważa się Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG, zarejestrowaną w Księstwie Lichtensteinu pod numerem FL-0002.191.766-9, z siedzibą w Vaduz (FL-9490) przy ulicy Aeulestrasse 60, zwaną dalej „Ubezpieczycielem", upoważnioną do działania na terenie Polski w ramach swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej, jako zagraniczny zakład ubezpieczeń – na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego w trybie przewidzianym przez Ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnejz dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844);
 • Uszkodzenie strukturalne- uważa się uszkodzenie konstrukcyjne produktu, które nie wynikaa z bezpośredniego lub pośredniego działania użytkownika.
 • 4

               OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UBEZPIECZAJĄCEGO

 1. Ubezpieczony zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia do CAS uszkodzenia produktu jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego powstania lub powzięcia świadomości o jego powstaniu oraz postępowania zgodnie z jego zaleceniami.
 2. W razie zbycia produktu, obowiązki oraz uprawnienia Ubezpieczającego wynikające z ochrony ubezpieczeniowej przechodzą na nabywcę produktu, pod warunkiem powiadomienia CAS o zbyciu produktu.
 3. W celu zachowania uprawnień wynikających z ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić CAS o zmianie adresu, pod którym znajdują się ubezpieczone produkty.

 

 • 5

               PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA

 1. Do realizacji postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mebli w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela uprawnione jest CAS.
 2. Do zakresu uprawnień CAS należy:
 • weryfikacja ważności uprawnień - wynikających z wystawionych i wydanych Ubezpieczającym dokumentów ubezpieczenia,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszenia szkody,
 • akceptowanie i rozliczanie napraw wykonywanych w ramach umowy ubezpieczenia,
 • wypłata świadczeń przysługujących Ubezpieczonemu, określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mebli.

 

 • 6

                              CO UBEZPIECZAMY?

 1. Przedmiotem ubezpieczenia są szkody powstałe w meblach skórzanych, tapicerowanych, drewnianych lub z innych twardych materiałów lub zestaw mebli z ww. materiałów, zakupionych w sieci sklepów meblowych, powstałe i zgłoszone w granicach geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. .
 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje naprawę lub wypłatę odszkodowania w wysokości kosztów wymiany mebla w przypadku wystapienia następujących zdarzeń:
 4. Strukturalne / konstrukcyjne uszkodzenie między innymi ram, sprężyn, mechanizmów rozkładania, dźwigni, przewodów drzwi, blatów, zawiasów, prowadnic oraz siłowników. Te elementy konstrukcyjne są objęte ochroną ubezpieczeniową tylko wtedy, gdy wcześniej objęte były oryginalną gwarancją producenta/ rękojmią, która wygasła.
 • Produkt będzie objęty ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, iż:
 1. został zarejestrowany do ubezpieczenia na stronie:zarejestrujkod@wagas.pl
 • został dostarczony do domu Ubezpieczonego nieuszkodzony,
 1. Ubezpieczony użytkuje i konserwuje produkt zgodnie z instrukcją obsługi producenta,
 2. Ubezpieczony przestrzega wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy ubezpieczenia oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia szkody.
 • W przypadku, gdy naprawa produktu jest niemożliwe lub jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, Ubezpieczyciel zapewni wymianę produktu na nowy taki sam produkt lub podobnego stylu, specyfikacji maksymalnie do wysokości ceny detalicznej ubezpieczonego produktu. Alternatywnie Ubezpieczyciel może zaproponować Ubezpieczonemu wypłatę gotówki maksymalnie do wysokości kosztu naprawy lub wymiany produktu.
 • Ubezpieczyciel ma prawo odmowy wypłaty świadczenia w przypadku naruszenia obowiązków określonych w par 14 ust. 1 z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

 

 • 7

                         WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące szkody:

 • powstałe wskutek niewypełnienia przez Ubezpieczającego obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mebli określonych w § 12 z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa;
 • polegające na innych uszkodzeniach niż te wymienione w § 6;
 • wynikające z nieprawidłowego używania substancji czyszczących lub użycia nieodpowiednich substancji czyszczących;
 • polegające na utracie koloru, wyblaknięciu obić i innych cechach naturalnych produktu takich jak np. supełki, mechacenie się, pęknięcia czy smugi;
 • polegające na pękaniu, przecieraniu się lub rozdarciach tapicerki
 • polegające na zabrudzeniu lub zaplamieniu bez względu na rodzaj substancji
 • spowodowane przez działanie cieczy;
 • wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, przechowywania, spowodowane przez dostawców, powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu, zaniedbania, nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń intencjonalnych, kradzieży, pożaru, przypaleń, powodzi, spowodowane przez światło słoneczne, wiatr, warunki pogodowe, przeciekający dach, działanie grzyba;
 • Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie lub powstałą w wyniku rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osobę bliską, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
 • spowodowane przez zwierzęta
 • za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. gwarancja, rękojmia), jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy, bądź inny ubezpieczyciel, czy inny podmiot;
 • powstałe w wyniku korzystania z produktów w nieruchomościach komercyjnych lub wynajmowanych nieruchomościach, w tym również w pomieszczeniach wynajmowanych znajdujących się w domu Ubezpieczonego (nie dotyczy mebli użytkowanych przez Ubezpieczającego na własny użytek);
 • polegające na ogólnej utracie sprężystości wypełnień wewnętrznych strzępieniu się (również dotyczy zamków), utracie guzików lub rozwarstwieniu się, co oznacza rozszczepianie się lub oddzielanie materiału pokrycia produktu na oddzielne warstwy;
 • wszelkie uszkodzenia lub usterki sprzętu elektronicznego lub audiowizualnego, które są dołączone lub stanowią część produktów, takich jak np. stacje dokujące na iPoda czy głośniki;
 • straty pośrednie wszelkiego rodzaju w szczególności utrata zysku, kary umowne, straty spowodowane opóźnieniem, brakiem wydajności, utratą rynku,brakiem możliwości użytkowania produktu;
 • Uszkodzenia strukturalne w pierwszym i drugim roku od daty zakupu produktu;
 • uszkodzenia podręcznych, bezprzewodowych urządzeń służących do obsługi funkcji w meblach, które nie są trwale przymocowane do ubezpieczonego produktu,
 • powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez właściwe organy państwowe;
 • powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego.
 • Powstałych na skutek naturalnego zużycia produktu

 

 

 • 8

                        ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczonego.
 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe nie później niż w terminie 60 dni licząc od dnia zakupu produktu przez Ubezpieczonego.
 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się dokumentem ubezpieczenia.
 4. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia mebli Ubezpieczyciel za pośrednictwem sieci sklepów/strony internetowej przekazuje osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej:

-  dokument zawierający istotne informacje o produkcie ubezpieczeniowym

-  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mebli

 1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w dokumencie ubezpieczenia oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mebli, z uwzględnieniem zmian wzajemnie uzgodnionych między Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem.
 2. Wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym w dokumencie ubezpieczenia.
 • 9

                              SUMA UBEZPIECZENIA

 1. Suma ubezpieczenia dla ryzyka uszkodzenia strukturalnego jest równa cenie detalicznej produktu wskazanej w dokumencie zakupu produktu, przy czym, w razie obniżki ceny na dany produkt w ramach akcji promocyjnych, za cenę detaliczną uważa się cenę produktu przed upustem udzielonym przez sieć sklepów meblowych.
 2. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowemu zmniejszeniuo kwotę wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania.

 

 • 10

      SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

 1. Ubezpieczyciel ustala wysokość składki ubezpieczeniowej po dokonaniu oceny ryzyka wnioskowanego zakresu ubezpieczenia oraz rodzaju produktu.
 2. Ubezpieczający opłaca składkę jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.
 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w odniesieniu do tego produktu, za ubezpieczenie którego została opłacona składka ubezpieczeniowa.
 4. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia mebli przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

 

 • 11

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

 1. Okres ubezpieczenia oznacza się w dokumencie ubezpieczenia.
 2. Umowa ubezpieczenia kończy się:
 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, chyba, że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem z innych przyczyn;
 • wskutek wymiany przez Ubezpieczyciela produktu na nowy zgodnie z niniejszymi OWU;
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, w trybie, o którym mowa w § 15 niniejszych OWU.

 

 • 12

                              JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

 1. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie powiadomić CAS o powstaniu szkody lub o powzięciu informacji o jej powstaniu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.
 2. Aby zgłosić szkodę należy skontaktować się z Centrum Autoryzacji Szkód pod numerem telefonu 22 670 96 60. Linie telefoniczne są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Alternatywnie należy napisać do Centrum Autoryzacji Szkód (CAS) na adres: WAGAS S.A. ul. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa bądź na e-mail: szkodymeble@wagas.pl.
 3. CAS może poprosić Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o sprawdzenie produktu, aby pomóc w ocenie rozmiaru szkody.
 4. Jeśli CAS wyrazi zgodę na zastąpienie części lub całości produktu, WAGAS może przejąć na własność oryginalny przedmiot lub część, jeśli zdecyduje się to zrobić.
 5. Ubezpieczyciel nie gwarantuje dokładnego dopasowania odcienia, połysku lub wzoru w przypadku naprawy lub wymiany produktu. Nie jest zagwarantowane dokładne dopasowanie koloru, części wymieniane zostaną dopasowane do niedostrzegalnego obszaru produktu. W takich okolicznościach odpowiedzialność ogranicza się do najlepszych działań zatwierdzonego przez CAS technika.
 6. W przypadku wymiany produktu na nowy, ubezpieczenie wygasa.
 7. Należy współpracować z CAS przy organizowaniu każdej dostawy lub odbioru produktu.
 8. Wymiana produktu na nowy zostanie zorganizowana przez CAS. Nowy produkt będzie miał podobny standard, specyfikację i styl jak oryginalny produkt, z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności.

 

 • 13

                              WYPŁATA ODSZKODOWANIA

 1. Ubezpieczony zobowiązany jest do okazania CAS lub przedstawicielowi wskazanego przez CAS punktu naprawczego:
 • dokumentu ubezpieczenia uszkodzonego produktu,
 • dowodu zakupu uszkodzonego produktu (ze względu na niską trwałość wydruków kasowych zaleca się wykonanie kserokopii dowodu zakupu ubezpieczonego produktu),
 • książki gwarancyjnej uszkodzonego produktu, o ile taka została wydana przez sprzedającego.
 1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia Ubezpieczającego w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń wysokości odszkodowania lub w wyniku zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu.
 2. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
 3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust. 3.
 4. Z umowy ubezpieczenia mebli przysługuje odszkodowanie odpowiadające wysokości poniesionej Szkody, z tym zastrzeżeniem, że kwota odszkodowania nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia.
 • 14

                              REGRES UBEZPIECZENIOWY

 1. Ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
 2. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczającego, bez zgody Ubezpieczyciela, praw przysługujących mu w stosunku do osób trzecich z tytułu szkód, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, a w przypadku, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone podlega ono zwrotowi w całości lub części.

 

 • 15

                     ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

 1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Ubezpieczający, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może odstąpić od niej na piśmie w ciągu 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o ile jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wysłano oświadczenie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
 • 16

               ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacja powinna być skierowana w pierwszej kolejności do WAGAS.:
 • pisemnie do WAGAS SA na adres: ul. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa, lub
 • telefonicznie pod numer telefonu: +48 22 670 96 60 (opłata zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego), lub
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@wagas.pl.
 1. WAGAS z kolei zobowiązany jest:
 • Dostarczyć Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu swoją decyzję w sprawie skargi na piśmie za pośrednictwem poczty w ciągu 30 dni od daty otrzymania skargi. Decyzja może być również wysłana do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mailem, jeżeli taka jest jego wola i udostępnił on swój adres mail.
 • Jeżeli WAGAS nie będzie w stanie doręczyć Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu swojej decyzji w ciągi 30 dni z uwagi na złożoność skargi, wówczas WAGAS skontaktuje się z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym, wytłumaczy powod opóźnienia. Wskaże przyczyny i okoliczności, które muszą być wyjaśnione i określi datę, kiedy odpowiedź powinna być dostarczona. Przy czym data ta nie powinna przekroczyć 60 dni od daty skargi.
 1. W przypadku jeśli ostateczna odpowiedź nie jest satysfakcjonująca dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub Ubezpieczający/Ubezpieczony nie otrzymał jej w terminie do 30 dni od złożenia reklamacji, ma prawo zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Dane kontaktowe:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Telefon: (0-22) 333 73 26, (0-22) 333 73 27, (0-22) 333 73 28 fax: (0-22) 333 73 29

 1. Zasady rozpatrywania reklamacji przedstawione powyżej pozostają bez uszczerbku dla praw przysługujących Ubezpieczającemu.
 2. Alternatywnie, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zawarł umowę ubezpieczenia przez Internet, ma prawo również złożyć skargę za pośrednictwem internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) Jest to platforma ustanowiona przez Komisję Europejską, stworzona, aby pomóc mieszkańcom w Unii Europejskiej (UE), którzy nabyli towary lub usługi on-line, w rozwiązaniu ich problemu. Dostęp do platformy ODR można uzyskać klikając na poniższy link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Powyższe nie ma wpływu na prawo do złożenia reklamacji zgodnie z procesem opisanym we wcześniejszych punktach tego paragrafu. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Komisja Europejska ostatecznie skierowuje skargę do Pełnomocnika do Spraw Finansowych (FOS).

 1. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona:
 • na piśmie, lub
 • za pomocą innego trwałego nośnika informacji, lub
 • pocztą elektroniczną – na wniosek osoby zgłaszającej

 

 • 17

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ UBEZPIECZYCIELA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O PRAWACH UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO PRZYSŁUGUJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest Zakład Ubezpieczeń Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG, zarejestrowaną w Księstwie Lichtensteinu pod numerem FL-0002.191.766-9, z siedzibą w Vaduz (FL-9490) przy ulicy Aeulestrasse 60, upoważnioną do działania na terenie Polski na mocy porozumienia o wolnym handlu i wspólnym rynku EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

 1. Cel przetwarzania danych:
 2. zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia,
 3. tworzenia i prezentacji pełnej oferty produktowej Zakładu Ubezpieczeń,
 4. wykonywania analiz i badań statystycznych przez Zakład Ubezpieczeń.
 5. Przetwarzanie Danych osobowych jest oparte na następujących podstawach prawnych:
 6. 6 ust. 1 pkt. b) RODO jako niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia;
 7. 6 ust. 1 pkt. c) RODO jako niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Ubezpieczeń tj. ocena ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
 8. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń, co należy rozumieć jako:
 • wewnętrzne cele administracyjne Zakładu Ubezpieczeń,
 • cele marketingowe i sprzedażowe związane z rozwojem produktów oraz przygotowaniem ofert dla klientów.

Dostarczenie Danych osobowych wymagane jest na podstawie art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Brak wskazania Danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia. 

 1. Zakład Ubezpieczeń może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim:
 2. Spółkom lub osobom, z którymi Zakład Ubezpieczeń ma zawartą umowę współpracy w celu należytego wykonania umowy ubezpieczenia ("Przetwarzający dane"). O ile jest to niezbędne dla Celów dotyczących wykonania umowy ubezpieczenia,, Przetwarzający dane mogą być uprawnieni do wykonywania w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń czynności związane z dystrybucją ubezpieczeń Zakład Ubezpieczeń przekazuje Dane osobowe następującym podmiotom:
 • reprezentującemu Zakład Ubezpieczeń - WAGAS S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzącym Centrum Autoryzacji Szkód w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń;
 • pośrednikom ubezpieczeniowym i reasekuratorom
 • sieci serwisowej współpracującej z ubezpieczycielem i realizującej na jego zlecenie naprawy ubezpieczonych sprzętów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Ubezpieczyciela.).

 1. Prawa przysługujące Państwu z związku z ochroną Danych osobowych obejmują:
 2. żądanie dostępu do Danych osobowych, tj. może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych
 3. sprostowania danych, tj: Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
 4. usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"): macie Państwo prawo żądania, jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Zakład Ubezpieczeń ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe.
 5. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych – tj. możecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych do określonych celów, z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, które dane dotyczą, chyba że takie przetwarzanie związane jest z działaniami marketingowymi.
 6. przenoszenia danych: tj. do otrzymania od Ubezpieczyciela Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 7. sprzeciwu: w pewnych okolicznościach macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Zakładzie Ubezpieczeń ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych
 8. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane:

W przypadku gdy doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności  obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) dotyczących umowy ubezpieczenia.

 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Zakładem Ubezpieczeń za pośrednictwem WAGAS S.A., ul. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa, tel. 22 670 96 60  lub pod adresem biuro@wagas.pl

 • 18

Wszelkie dane otrzymane przez Ubezpieczyciela od Ubezpieczonego będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji i obsługi umowy ubezpieczeniowej oraz będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 19
 1. Spory wynikające z niniejszej Umowy są rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsce zamieszkania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.
 • 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mebli mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 1. Organem nadzorującym działalność Zakładu Ubezpieczeń na terenie Lichtensteinu jest Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FMA), na terenie Polski Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
 2. Umowa ubezpieczenia jest zawarta w języku polskim.
 3. Językiem stosowanym w relacjach Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego jest język polski.
 4. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.
 • 21

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mebli  wchodzą w życie 01.10.2021 r. i obowiązują do umów zawartych od tej daty.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.77 / 5.00 22 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-06-29
O realizacji całości zamówienia obiektywnie mogę opowiedzieć się w samych superlatywach
2023-06-19
Obsluge oceniam bardzo fachowo i w miłej atmosferze
pixel